tel. 721 295 002
ul.Róży Wiatrów 9a, 53-023 Wrocław porady w soboty 14-16 po uprzedniej rejestracji pod nr.tel. 721 295 002 (nie udzielamy konsultacji przez telefon )

Publikacje

1. Patryk Smolinski : „ The lipid tissue redistributions and metabolit changes in HIV-positive patients treated with protease inhibitors”. Pol Arch Med Wewn 2001; 6(12): 1193-1200

2. Patryk Smolinski : „ Prospects for treatment of HIV1 viral infections”.  Case Rep Clin Rev 2001; 2(4): 295-304

3. Andrzej Gładysz, Patryk Smoliński, Sylwia Kęsik.: Rola inhibitorów fuzji w zapobieganiu i leczeniu zakażenia HIV
Kontra 2002 nr 3(13); Aspekty Medyczne: Dodatek do Biuletynu s.1-2

 4. Andrzej Gładysz, Patryk Smoliński.: Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji "Terapia zakażeń HIV", Glasgow, 17-21 listopada 2002
Probl.HIV i AIDS 2002 T.8 z.1-2; s.33-37

 5. Sprawozdanie z udziału w warsztatach nt. całościowe spojrzenie na zdrowie zakażonych HIV”. Problemy HIV i AIDS zeszyt 1, tom 9, 2003: 33-37

6. Andrzej Gładysz, Patryk Smoliński.: Current and future prospects for HIV and AIDS therapy research
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.6; s.695-701

7.  Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz, Jacek Gąsiorowski.: Inhibitory wnikania jako nowa nadzieja leczenia zakażeń wirusem HIV
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.6; s.777-784

8. Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski.: Inhibitory wnikania jako potencjalne leki antyretrowirusowe w nowej erze leczenia zakażeń HIV
Probl.HIV i AIDS 2003 T.9 z.1; s.19-24

9. Patryk Smoliński, Sylwia Serafińska, Andrzej Gładysz, Katarzyna Rotter, Paweł Piszko.: Autoimmunologiczne choroby wątroby a zespoły nakładania - pogląd na dawne i aktualne doniesienia
Przegl.Lek. 2003 T.60 nr 12; s.810-814

10.  Sylwia Serafińska, Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz.: Zespół nakładania - overlap syndrom - w chorobach wątroby. Współczesne spojrzenie na nowe problemy
Przew.Lek. 2003 nr 11-12; s.53-59

11. Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz, Jacek Gąsiorowski, Katarzyna Rotter, Weronika Rymer.: Znaczenie wczesnego rozpoznawania pierwotnego zakażenia HIV w codziennej praktyce lekarskiej
Przew.Lek. 2003 nr 10; s.95-99

12. Krzysztof Simon, Patryk Smoliński.: Przydatność badań endoskopowych w rozpoznawaniu i różnicowaniu chorób zakaźnych
W:XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych "Współczesne problemy chorób zakaźnych". Białystok, 5-7 czerwca 2003. Referaty; Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2003; s.204-210

13.  Katarzyna Rotter, Andrzej Gładysz, Patryk Smoliński, Weronika Rymer.: Profilaktyka WZW u chorych dializowanych. Patogenetyczne podstawy zalecanych schematów postępowania
Zakażenia 2003 T.2 nr 2; s.50, 52-54

14. Patryk Smoliński, Sylwia Serafińska, Joanna Żórawska.: Ostra choroba retrowirusowa - rozpoznawanie pierwotnego zakażenia HIV w fazie symptomatycznej - analiza znajomości zagadnienia wśród osób specjalizujących się z zakresu medycyny rodzinnej
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.3; s.1386-1387
II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 29 września - 2 października 2004 r.

15.  Krzysztof Simon, Patryk Smoliński, Katarzyna Rotter.: Endoskopia przewodu pokarmowego w diagnostyce i leczeniu wybranych chorób zakaźnych
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.6: Kardiologia, nefrologia, pulmonologia, ból i zespoły bólowe, aspekty społeczne i prawne medycyny ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2004; s.99-107

16. Patryk Smoliński, Sylwia Serafińska, Andrzej Gładysz.: Efektywność leczenia skojarzonego interferonem z rybawiryną chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C
Zakażenia 2004 nr 3; s.54, 56-60

17.  Sylwia Serafińska, Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz.: Miejsce interferonu naturalnego w leczeniu wirusowych zapaleń wątroby typu C
Zakażenia 2004 nr 6; s.58-62

18.  Katarzyna Rotter, Andrzej Gładysz, Weronika Rymer, Patryk Smoliński.: Szczepienia profilaktyczne przeciwko WZW B - przegląd obowiązujących schematów
Zakażenia 2004 nr 2; s.118,120,122,124

19.  Andrzej Gładysz, Weronika Rymer, Małgorzata Inglot, Patryk Smoliński.: Wirusowe zapalenie wątroby jako zakażenie szpitalne - aktualne i przyszłe regulacje prawne
Zakażenia 2004 T.4 nr 1; s.44, 46, 48-51

20.  Sylwia Serafińska, Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz.: Współzakażenie HIV/HCV - możliwości i problemy leczenia pacjentów żyjących z HCV w dobie HAART
Zakażenia 2004 nr 5; s.65-66, 68-72

21.  Patryk Smoliński, Sylwia Serafińska, Andrzej Gładysz.: Współzakażenie HIV/HCV - przegląd najnowszych badań w świetle współczesnego postępowania kliniczno-terapeutycznego
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.4; s.813-825

22. Sylwia Serafińska, Patryk Smoliński, Małgorzata Inglot, Krzysztof Simon.: Fulminant hemangioendothelioma course - a case report
Exp.Clin.Hepatol. 2005 Vol.1 no.2; s.113-116
7th Scientific Conference of the Polish Association for the Study of the Liver (PASL) on: "Progress in hepatology". Mikołajki, Poland, June 5th-7th,.2005

23.  S[ylwia] Serafińska, P[atryk] Smoliński, M[ałgorzata] Inglot, K[rzysztof] Simon.: Haemangioendothelioma, a fulminant form of liver tumour - case report
Exp.Clin.Hepatol. 2005 Vol.1 no.2; s.38 poz.63P
7th Scientific Conference of the Polish Association for the Study of the Liver (PASL) on: "Progress in hepatology". Mikołajki, Poland, June 5th-7th,.2005

 24. Sylwia Serafińska, Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz.: Zastosowanie naturalnego interferonu alfa w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C - propozycje terapeutyczne
Med.Sci.Rev.Hepatol. 2005 Wyd.5; s.127-130

25.  Magdalena Michałowska, Beata Kukulska, Patryk Smoliński, Grażyna Maciaszek, Krzysztof Simon.: Zapalenie błony naczyniowej i siatkówki jako pierwsza manifestacja zakażenia HIV - opis przypadku
Okulistyka 2005 R.8 nr 1; s.82-88

26.  Andrzej Gładysz, Patryk Smoliński.: Znaczenie kliniczne enfuwirtydu - nowego leku antyretrowirusowego
Ordynator Leków 2005 T.5 nr 1; s.3-4, 7-11

27. Patryk Smoliński, Sylwia Serafińska.: Aktualne standardy leczenia chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C w Polsce
Zakażenia 2005 nr 3; s.56, 58-59

28.  Patryk Smoliński, Sylwia Serafińska, Andrzej Gładysz, Neonila Szeszenia-Dąbrowska.: Choroby zawodowe wśród pracowników służby zdrowia związane z zakażeniem wirusami HBV/HCV/HIV zarejestrowane w Polsce w latach 1999-2003 - aktualne trendy epidemiologiczne i ich implikacje
Zakażenia 2005 nr 2; s.55-56,58

29. Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz.: Gronkowcowy zespół wstrząsu toksycznego jako przykład zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS)
Zakażenia 2005 nr 2; s.91,94,96-98

30. Patryk Smoliński, Sylwia Serafińska, Andrzej Gładysz.: Immunoprofilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu A - przegląd aktualnych zaleceń
Zakażenia 2005 nr 2; s.47-48,50-51
 

31. Patryk Smoliński, Katarzyna Rotter, Andrzej Gładysz.: Podstawy współczesnej diagnostyki HIV/AIDS - od teorii do praktyki
Zakażenia 2005 nr 5; s.105-110

32.  Patryk Smoliński, Katarzyna Rotter, Andrzej Gładysz.: Zakażenia wywoływane przez Mycobacterium avium complex = obraz kliniczny, rozpoznawanie i leczenie
Zakażenia 2005 nr 4; s.26-29

33. Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz.: Zasady postępowania terapeutycznego u osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B
Zakażenia 2005 nr 4; s.53-54, 56, 58

34. Patryk Smoliński.: Posocznica jako przykład zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS)
W:Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa ; pod red. Jadwigi Daniluk, Grażyny Jurkowskiej; Lublin : Wydaw. Czelej, 2005; s.678-680
(Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich; 15)

35. Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz, Katarzyna Rotter, Weronika Rymer, Patryk Smoliński, Małgorzata Inglot, Magdalena Władysiuk-Blicharz.: Cost effectiveness of replacing recombinated interferon α-2b with its pegylated form in combination with ribavirin for the therapy of chronic HCV infection in Poland
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.3; s.453-462

36.  Andrzej Gładysz, Jacek Gąsiorowski, Patryk Smoliński.: Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)
W:Choroby wewnętrzne: podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. T.2 ; pod red. Andrzeja Szczeklika; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2006; s.2127-2139
ISBN 83-7430-069-8

37.  Sylwia Serafińska, Patryk Smoliński, Krzysztof Simon, Katarzyna Rotter.: Thyroid dysfunction in pegylated interferon (peg-IFNα)-treated patients with chronic hepatitis C - a single center retrospective study
Exp.Clin.Hepatol. 2006 Vol.2 no.2; s.52-54 [abstract - s.21-22 poz.PII-5]
8th Scientific Conference of the Polish Association for the Study of the Liver (PASL) on "Progress in hepatology". Mikołajki, Poland, May 12th-14th, 2006

38. Sylwia Serafińska, Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz.: Krytyczna ocena rejestracji ekspozycji zawodowych związanych z naruszeniem ciągłości tkanek oraz wynikających z tego konsekwencji - wśród pracowników polskiej służby zdrowia
Med.Pracy 2006 T.57 nr 5; s.439-450

39.  Patryk Smoliński, Sylwia Serafińska, Andrzej Gładysz.: Ocena niedoszacowania częstości ekspozycji na materiał biologiczny wśród pracowników polskiej służby zdrowia - analiza prospektywna
Med.Pracy 2006 T.57 nr 6; s.507-516

40.  S[ylwia] Serafińska, P[atryk] Smoliński, K[atarzyna] Fleischer, K[rzysztof] Simon.: Różnorodność obrazu klinicznego postaci wątrobowej choroby Wilsona na przykładzie trzech przypadków
Przegl.Epidemiol. 2006 T.60 supl.2; s.85 poz.P22
XVII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób

41. Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz.: Zakażenia układu moczowego u osób żyjących z HIV i chorych na AIDS
Przegl.Urol. 2006 T.7 nr 5; s.29-32

42.  Patryk Smoliński, Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz, Marcin Nowak, Barbara Dolińska-Krajewska.: Stłuszczenie wątroby - patomechanizm, znaczenie kliniczne i czynniki sprawcze, ze szczególnym uwzględnieniem wirusów pierwotnie hepatotropowych
Wiad.Lek. 2006 T.59 nr 11/12; s.834-841

43.  Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz.: Enfuvirtide jako przykład inhibitorów fuzji, nowej klasy leków antyretrowirusowych
Zakażenia 2006 T.6 nr 1; s.67-68, 70

44.  Sylwia Serafińska, Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz.: Miejsce interferonu w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu B
Zakażenia 2006 T.6 nr 4; s.93-97

45.  P[atryk] Smoliński, M[onika] Pazgan-Simon, K[atarzyna] Rotter.: A retrospective observation of chronic hepatitis C patients with steatohepatosis - one center study
Exp.Clin.Hepatol. 2007 Vol.3 no.2; s.15 poz.PS-10
IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego "Postępy w hepatologii". Wisła, 14-16 czerwca 2007 r.

46. “Zastosowanie naturalnego interferonu alfa w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C- propozycje terapeutyczne”. Hepatologia Med. Sci Rev 2005; 5:127-130

47. „ Influence of variceal band ligation by nylon miniloop use on subjective symptoms in patients with liver cirrhosis”. Ces a Slov Gastroent a Hepatol 2006; 60 (Suppl 1): 113

48. “ Influence of variceal band ligation by nylon miniloop use on laboratory parameters in patients with liver cirrhosis”. Ces a Slov Gastroent a Hepatol 2006; 60 (Suppl 1): 116

49. Influence of variceal band ligation by nylon miniloop use on liver functions in patients with liver cirrhosis”. Ces a Slov Gastroent a Hepatol 2006; 60 (Suppl 1): 117

50. Andrzej Gładysz, Patryk Smoliński.: Zarys epidemiologii zakażeń HIV i AIDS w Polsce. Kierunki ewolucji pandemii HIV
W:Zakażenia HIV/AIDS : poradnik dla lekarzy praktyków ; red. Andrzej Gładysz; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2007; s.9-20
ISBN 978-83-89629-78-4

51. Ewa Sowińska, Patryk Smoliński, Weronika Rymer.: Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne małopłytkowości indukowanej zakażeniem wirusem C zapalenia watroby (HCV-TP)
Przegl.Epidemiol. 2007 T.61 nr 3; s.439-448

52. Patryk Smolinski, Marcin Nowak , Andrzej Gladysz : „Quantitative assessment of mitochondria by ultrastructural methods in chronic hepatitis C patients”. J Hepatology 2007, 46 (Suppl. 1):S 213

53. Patryk Smoliński, Monika Pazgan-Simon, Jolanta Zuwała-Jagiełło, Agnieszka Hałoń, Katarzyna Rotter, Andrzej Gładysz.: Review of patients with hepatosteatosis and chronic hepatitis C
 

54. Patryk Smoliński, Marcin Nowak, Barbara Dolińska-Krajewska.: Comparative quantitative and qualitative analysis of mitochondria in chronic hepatitis B and C patients
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.6; s.575-584

 55. Andrzej Gładysz, Weronika Rymer, Patryk Smoliński.: Ekspozycja zawodowa
W:Zakażenia szpitalne : podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń ; red. nauk. Piotr B. Heczko, Jadwiga Wójkowska-Mach; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2009; s.220-233
ISBN 978-83-200-3474-5


56. Patryk Smoliński "Polekowe uszkodzenie wątroby" w książce "Diagnostyka chorób wątroby" pod red. prof. dr hab. Krzysztofa Simona, Wydawnictwo Czelej , 2012.